Model zasobów i obciążeń pracy

Istotą modelu jest założenie, że o ile każdy zawód może mieć swoiste dla siebie, konkretne przyczyny dobrostanu pracowników, czynniki te mogą być zaklasyfikowane do dwóch ogólnych kategorii – wymagania stawiane przez pracę oraz zasoby pracy– co pozwoliło na skonstruowanie modelu, który może być zastosowany do różnorodnych środowisk pracy, niezależnie od konkretnych wymogów i zasobów związanych z danym zawodem.

Szeroko zakrojone badania wykazały istnienie dwóch jednoczesnych procesów: wysokie wymogi pracy wyczerpują psychologiczne i fizyczne zasoby pracowników. Prowadzi to do utraty energii oraz problemów zdrowotnych. W opozycji do tego zasoby pracy wzmacniają zaangażowanie pracowników, wpływając na proces motywacyjny.

Co ważne, badania wykazały, że zasoby pracy mogą buforować wpływ wymogów pracy na reakcje stresowe. Ponadto, badania potwierdziły również, że zasoby pracy mają szczególny potencjał motywacyjny, gdy wymogi pracy są wysokie.

Więcej informacji: www.arnoldbakker.com